Priser

Alle oppdrag vil bli utført i samsvar med interne rutiner og i henhold til Advokatforeningens regler for god advokatskikk og de forsvareretiske regler.

Veiledende timepriser er fra kr. 1 750,- (2 187.5,- inkl. mva.) til kr. 2 400,- (3 000,- inkl. mva)

Firmaet forbeholder seg retten til å kunne gå både under ovennevnte minstepris og over ovennevnte maksimalpris pr. time i spesielle tilfeller. Den timesats som brukes i saken avtales ved inngåelsen av oppdraget og vil fremgå av oppdragsbekreftelsen. Eventuelle utlegg i anledning saken kommer i tillegg.

Drop-in

Det er mange som kun har et lite spørsmål de ønsker svar på. Drop-in er en halvtimes konferanse/konsultasjon der vi svarer på enkle spørsmål.

Drop-in er derfor firmaets lavterskel tilbud og koster kr. 650,- inkl. mva.

Det kan imidlertid ikke forventes at vi som advokater skal inngå i kompliserte utredninger eller vurderinger innenfor rammen av en drop-in time. Dersom det er behov for ytterligere bistand vil vi sammen med klient vurdere forespørselen, hvorvidt det skal opprettes en sak, og eventuelt hva som bør gjøres videre m.m.

Drop-in timer skal betales umiddelbart via Vipps.

Kom innom eller book time på telefon eller e-post.

Fri rettshjelp

For spesielle sakstyper vil det kunne oppnås fritt rettsråd og fri sakførsel. Det vil si at det offentlige dekker det alt vesentligste av honoraret/utgiftene. Ta kontakt med oss for å finne ut om din sak er dekket.

Forsikringsdekning

Fri rettshjelp via innboforsikringen har de fleste. Dersom du har innboforsikring vil den som regel dekke advokatutgifter opp til 100 000,-. Den gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Vi kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen. Denne ordningen kommer i tillegg til de vanlige reglene for fri rettshjelp.Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap dersom du ønsker det, og innkrever kun egenandelen. Vi vil alltid undersøke om du har rett på rettshjelp via din forsikring. Ta kontakt med oss for å finne ut om din sak er dekket.

Andre ordninger

Flere og flere saker/rettsområder dekker det i alt vesentligste av honoraret/utgiftene du har ved å benytte deg av advokat. For eksempel dekker universitetene etter universitetsloven utgifter til bistand ved klage på vedtak om fusk og eller utvisning. Eller, dersom du får medhold i en forvaltningsrettslig klage, kan sakskostnadene søkes dekket av den instansen som har fattet opprinnelig vedtak jf. forvaltningsloven §36. Ta kontakt med oss for å se om din sak er dekket.

Vedlegg - alminnelige betingelser