Fri rettshjelp

Sagt med andre ord: Staten tar regninga

Ordet advokat kommer, via gammelfransk avocat, fra latin advocātus som betyr: en som er kalt til å hjelpe. Måten en advokat normalt hjelper sin klient er ved å handle eller snakker på vegne av klienten.

Det er mange som kunne hatt behov for en slik medhjelper på ulike stadier i livet. Det er også mange som konkluderer med at det vil bli en alt for kostbar prosess. Derfor har det offentlige opprettet et rettshjelpstilbud som er laget for å hjelpe personer med å kunne få nødvendig juridisk bistand.

Tilbudet går ut på at staten, helt eller delvis, dekker utgifter og omkostninger som påløper i forbindelse med advokatbistand.

Noen sakstyper kvalifiserer alltid for fri rettshjelp, andre sakstyper forutsetter at du ikke har inntekt eller formue over hhv. kr. 320.000 for enslige (månedsinntekt over kr. 26.000), kr. 490 000 for ektepar, registrerte partnere, m.m. (månedsinntekt over kr. 40.833) og ikke mer enn kr. 100.000 i nettoformue. Fylkesmannen kan i visse tilfelle gjøre unntak fra grensene.

Den frie rettshjelpen gis som:

1. Fritt rettsråd

Fritt rettsråd = staten betaler advokaten for nødvendig juridisk rådgivning og bistand i anledning et aktuelt problem. Ytelsen omfatter råd og veiledning i rettslige spørsmål, informasjon om rettsregler samt rettslig bistand overfor offentlige myndigheter og private.

For noen saker kan fritt rettsråd gis uavhengig av vedkommendes økonomi. Eksempler kan være:

 • Barnevernssaker
 • Siktede som reiser krav om erstatning etter straffeforfølgning
 • Et voldsoffer, dvs. en person som har lidd personskade som følge av en straffbar handling, som retter et erstatningskrav direkte mot gjerningspersonen
 • Fornærmede i bl.a. seksualforbrytelser, familievold og tvangsekteskap har rett til konsultasjon med advokat før forholdet anmeldes

For noen saker må klient ha inntekt under ovennevnte inntekts- og formuegrenser for å ha rett på fritt rettsråd. Eksempler på sakstyper kan være:

 • Saker om familie og barn
 • Opphør av felles husstand
 • Personskadeerstatning
 • Leietager sies opp eller kastes ut fra bolig
 • Arbeidstaker sies opp
 • Et voldsoffer, dvs. en person som har lidd personskade som følge av en straffbar handling, med bistandsadvokat, som retter et erstatningskrav mot staten
 • Klagesaker mot NAV
 • Andre saker som objektivt sett berører søker i særlig sterk grad.

Eller:

2. Fri sakførsel

Fri sakførsel = staten dekker helt eller kostnadene til advokat i sivile saker for de alminnelige domstolene (unntatt forliksrådet), særdomstolene og visse forvaltningsorganer.

For noen saker må klient ha inntekt under ovennevnte inntekts- og formuegrenser for å ha rett på fri sakførsel. Eksempler på sakstyper kan være:

 • Saker om familie og barn
 • Personskadeerstatning
 • Leietager sies opp eller kastes ut fra bolig
 • Stillingsvernsaker
 • Anke av NAV avgjørelser til Trygderetten
 • Andre saker som objektivt sett berører søker i særlig sterk grad.

I noen saker gis den fire rettshjelpen som en kombinasjon av råd og sakførsel. I saker med fri sakførsel kan du kan også få fritak for rettsgebyr.

Nærmere informasjon om fri rettshjelp og om du har krav på dette kan fås ved å kontakte vårt kontor.